SBB-B64DI4 SAMSUNG SET BACK BOX
4.00 out of 5

Bộ vi xử lý gắn ngoài (Back Box) của màn hình chuyên dụng. Giúp nâng cấp các tính năng nâng cao của màn hình, mang đến cho người dùng sự trải nghiệm liền mạch các ứng dụng cao cấp từ Digital Signage.

SBB-B64DV4 SAMSUNG SET BACK BOX
4.00 out of 5

Bộ vi xử lý gắn ngoài (Back Box) của màn hình chuyên dụng. Giúp nâng cấp các tính năng nâng cao của màn hình, mang đến cho người dùng sự trải nghiệm liền mạch các ứng dụng cao cấp từ Digital Signage.

SBB-D16CX2 SAMSUNG SET BACK BOX
4.00 out of 5

Bộ vi xử lý gắn ngoài (Back Box) của màn hình chuyên dụng. Giúp nâng cấp các tính năng nâng cao của màn hình, mang đến cho người dùng sự trải nghiệm liền mạch các ứng dụng cao cấp từ Digital Signage.

SBB-MT12EA SAMSUNG SET BACK BOX
4.00 out of 5

Bộ vi xử lý gắn ngoài (Back Box) của màn hình chuyên dụng. Giúp nâng cấp các tính năng nâng cao của màn hình, mang đến cho người dùng sự trải nghiệm liền mạch các ứng dụng cao cấp từ Digital Signage.

SBB-Q16CX4 SAMSUNG SET BACK BOX
4.00 out of 5

Bộ vi xử lý gắn ngoài (Back Box) của màn hình chuyên dụng. Giúp nâng cấp các tính năng nâng cao của màn hình, mang đến cho người dùng sự trải nghiệm liền mạch các ứng dụng cao cấp từ Digital Signage.

SBB-Q32CV4 SAMSUNG SET BACK BOX
4.00 out of 5

Bộ vi xử lý gắn ngoài (Back Box) của màn hình chuyên dụng. Giúp nâng cấp các tính năng nâng cao của màn hình, mang đến cho người dùng sự trải nghiệm liền mạch các ứng dụng cao cấp từ Digital Signage.

SBB-Q32CX4 SAMSUNG SET BACK BOX
4.00 out of 5

Bộ vi xử lý gắn ngoài (Back Box) của màn hình chuyên dụng. Giúp nâng cấp các tính năng nâng cao của màn hình, mang đến cho người dùng sự trải nghiệm liền mạch các ứng dụng cao cấp từ Digital Signage.

SBB-D32CV2 SAMSUNG SET BACK BOX
4.00 out of 5

Bộ vi xử lý gắn ngoài (Back Box) của màn hình chuyên dụng. Giúp nâng cấp các tính năng nâng cao của màn hình, mang đến cho người dùng sự trải nghiệm liền mạch các ứng dụng cao cấp từ Digital Signage.

SBB-D32CX2 SAMSUNG SET BACK BOX
4.00 out of 5

Bộ vi xử lý gắn ngoài (Back Box) của màn hình chuyên dụng. Giúp nâng cấp các tính năng nâng cao của màn hình, mang đến cho người dùng sự trải nghiệm liền mạch các ứng dụng cao cấp từ Digital Signage.

SBB-F32CV4 SAMSUNG SET BACK BOX
4.00 out of 5

Bộ vi xử lý gắn ngoài (Back Box) của màn hình chuyên dụng. Giúp nâng cấp các tính năng nâng cao của màn hình, mang đến cho người dùng sự trải nghiệm liền mạch các ứng dụng cao cấp từ Digital Signage.

SBB-PB32EV4 SAMSUNG PLUGIN MODULE BOX
4.00 out of 5

Bộ vi xử lý gắn trong (Plug In Module) của màn hình chuyên dụng. Giúp nâng cấp các tính năng nâng cao của màn hình, mang đến cho người dùng sự trải nghiệm liền mạch các ứng dụng cao cấp từ Digital Signage.

SBB-PB56EI4 SAMSUNG PLUGIN MODULE BOX
4.00 out of 5

Bộ vi xử lý gắn trong (Plug In Module) của màn hình chuyên dụng. Giúp nâng cấp các tính năng nâng cao của màn hình, mang đến cho người dùng sự trải nghiệm liền mạch các ứng dụng cao cấp từ Digital Signage.