CY-TP55LCC SAMSUNG TOUCH OVERLAY
4.00 out of 5

Khung viền cảm ứng cho màn hình chuyên dụng. Hỗ trợ chuyển đổi màn hình quảng cáo thông thường thành màn hình cảm ứng thông minh. Dễ dàng lắp đặt - nhanh chóng sử dụng.

CY-TP46LCA SAMSUNG TOUCH OVERLAY
4.00 out of 5

Khung viền cảm ứng cho màn hình chuyên dụng. Hỗ trợ chuyển đổi màn hình quảng cáo thông thường thành màn hình cảm ứng thông minh. Dễ dàng lắp đặt - nhanh chóng sử dụng.

CY-TP40LCA SAMSUNG TOUCH OVERLAY
4.00 out of 5

Khung viền cảm ứng cho màn hình chuyên dụng. Hỗ trợ chuyển đổi màn hình quảng cáo thông thường thành màn hình cảm ứng thông minh. Dễ dàng lắp đặt - nhanh chóng sử dụng.

CY-TM75LBC SAMSUNG TOUCH OVERLAY
4.00 out of 5

Khung viền cảm ứng cho màn hình chuyên dụng. Hỗ trợ chuyển đổi màn hình quảng cáo thông thường thành màn hình cảm ứng thông minh. Dễ dàng lắp đặt - nhanh chóng sử dụng.

CY-TM65LBC SAMSUNG TOUCH OVERLAY
4.00 out of 5

Khung viền cảm ứng cho màn hình chuyên dụng. Hỗ trợ chuyển đổi màn hình quảng cáo thông thường thành màn hình cảm ứng thông minh. Dễ dàng lắp đặt - nhanh chóng sử dụng.

CY-TM55LCC SAMSUNG TOUCH OVERLAY
4.00 out of 5

Khung viền cảm ứng cho màn hình chuyên dụng. Hỗ trợ chuyển đổi màn hình quảng cáo thông thường thành màn hình cảm ứng thông minh. Dễ dàng lắp đặt - nhanh chóng sử dụng.

CY-TM55LBC SAMSUNG TOUCH OVERLAY
4.00 out of 5

Khung viền cảm ứng cho màn hình chuyên dụng. Hỗ trợ chuyển đổi màn hình quảng cáo thông thường thành màn hình cảm ứng thông minh. Dễ dàng lắp đặt - nhanh chóng sử dụng.

CY-TM46LCA SAMSUNG TOUCH OVERLAY
4.00 out of 5

Khung viền cảm ứng cho màn hình chuyên dụng. Hỗ trợ chuyển đổi màn hình quảng cáo thông thường thành màn hình cảm ứng thông minh. Dễ dàng lắp đặt - nhanh chóng sử dụng.

CY-TM46LBC SAMSUNG TOUCH OVERLAY
4.00 out of 5

Khung viền cảm ứng cho màn hình chuyên dụng. Hỗ trợ chuyển đổi màn hình quảng cáo thông thường thành màn hình cảm ứng thông minh. Dễ dàng lắp đặt - nhanh chóng sử dụng.

CY-TD55LDAH SAMSUNG TOUCH OVERLAY
4.00 out of 5

Khung viền cảm ứng cho màn hình chuyên dụng. Hỗ trợ chuyển đổi màn hình quảng cáo thông thường thành màn hình cảm ứng thông minh. Dễ dàng lắp đặt - nhanh chóng sử dụng.

CY-TM40LCA SAMSUNG TOUCH OVERLAY
4.00 out of 5

Khung viền cảm ứng cho màn hình chuyên dụng. Hỗ trợ chuyển đổi màn hình quảng cáo thông thường thành màn hình cảm ứng thông minh. Dễ dàng lắp đặt - nhanh chóng sử dụng.

CY-TM40LBC SAMSUNG TOUCH OVERLAY
4.00 out of 5

Khung viền cảm ứng cho màn hình chuyên dụng. Hỗ trợ chuyển đổi màn hình quảng cáo thông thường thành màn hình cảm ứng thông minh. Dễ dàng lắp đặt - nhanh chóng sử dụng.