79UX340C LG COMMERCIAL LITE HOTEL TV
4.00 out of 5

Màn hình chuyên dụng cho nhà hàng khách sạn 79UX340C LG COMMERCIAL LITE HOTEL TV với các tính năng độc quyền từ LG như

65UX340C LG COMMERCIAL LITE HOTEL TV
4.00 out of 5

Màn hình chuyên dụng cho nhà hàng khách sạn 65UX340C LG COMMERCIAL LITE HOTEL TV với các tính năng độc quyền từ LG như 4K ULTRA HD / Upscaler; Triple XD Engine; ULTRA Slim; Dual Metal Design; Virtual Surround; Welcome Video/Screen

55UX340C LG COMMERCIAL LITE HOTEL TV
4.00 out of 5

Màn hình chuyên dụng cho nhà hàng khách sạn 55UX340C LG COMMERCIAL LITE HOTEL TV với các tính năng độc quyền từ LG như 4K ULTRA HD / Upscaler; Triple XD Engine; ULTRA Slim; Dual Metal Design; Virtual Surround; Welcome Video/Screen

43LW342C LG COMMERCIAL LITE HOTEL TV
4.00 out of 5

Màn hình chuyên dụng cho nhà hàng khách sạn 43LW342C LG COMMERCIAL LITE HOTEL TV với các tính năng độc quyền từ LG như Mosquito Away Technology; Welcome Screen/Video; External Speaker Out; USB Auto Playback +Time scheduler

32LW342C LG COMMERCIAL LITE HOTEL TV
4.00 out of 5

Màn hình chuyên dụng cho nhà hàng khách sạn 32LW342C LG COMMERCIAL LITE HOTEL TV với các tính năng độc quyền từ LG như Mosquito Away Technology; Welcome Screen/Video; External Speaker Out; USB Auto Playback +Time scheduler

49LW340C LG COMMERCIAL LITE HOTEL TV
4.00 out of 5

Màn hình chuyên dụng cho nhà hàng khách sạn 49LW340C LG COMMERCIAL LITE HOTEL TV với các tính năng độc quyền từ LG như Welcome Screen/Video; USB Cloning; External Speaker Out; USB Auto Playback +Time scheduler

43LW340C LG COMMERCIAL LITE HOTEL TV
4.00 out of 5

Màn hình chuyên dụng cho nhà hàng khách sạn 43LW340C LG COMMERCIAL LITE HOTEL TV với các tính năng độc quyền từ LG như Welcome Screen/Video; USB Cloning; External Speaker Out; USB Auto Playback +Time scheduler

49LW310C LG COMMERCIAL LITE HOTEL TV
4.00 out of 5

Màn hình chuyên dụng cho nhà hàng khách sạn 49LW310C LG COMMERCIAL LITE HOTEL TV với các tính năng độc quyền từ LG như Welcome Screen/Video; USB Cloning; RS-232C; USB Auto Playback+Time scheduler

32LW300C LG COMMERCIAL LITE HOTEL TV
4.00 out of 5

Màn hình chuyên dụng cho nhà hàng khách sạn 32LW300C LG COMMERCIAL LITE HOTEL TV với các tính năng độc quyền từ LG như Welcome Screen/Video; USB CloningRS-232C; USB Auto Playback+Time scheduler

43LV340C LG COMMERCIAL LITE HOTEL TV
4.00 out of 5

Màn hình chuyên dụng cho nhà hàng khách sạn 43LV340C LG COMMERCIAL LITE HOTEL TV với các tính năng độc quyền từ LG như : Welcome Screen/Video; USB Cloning; NEW WOL (Wake on LAN) & SNMP; USB Auto Playback +Time scheduler

55UW761H LG PRO CENTRIC SMART HOTEL TV
4.00 out of 5

Màn hình chuyên dụng cho nhà hàng khách sạn 55UW761H LG PRO CENTRIC SMART HOTEL TV với các tính năng độc quyền từ LG như Pro:Centric® Smart; Ultra HD; Pro:Idiom®Swivel Stand; Bluetooth Sound Sync; webOS 3.0

49UW761H LG PRO CENTRIC SMART HOTEL TV
4.00 out of 5

Màn hình chuyên dụng cho nhà hàng khách sạn 49UW761H LG PRO CENTRIC SMART HOTEL TV với các tính năng độc quyền từ LG như Pro:Centric® Smart; Ultra HD; Pro:Idiom®Swivel Stand; Bluetooth Sound Sync; webOS 3.0