HG32AE690DW SAMSUNG HOTEL TV
4.00 out of 5

Dễ sử dụng - bảo mật nội dung phát với LYNK REACH 4.30 và LYNK DRM. Kết nối mang thông qua Ethernet bridge giúp xem thêm nhiều chương trình - ứng dụng. Kết nối với thiết bị di động cá nhân hoặc các thiết bị hiển thị khác để hiển thị - mở rộng nội dung phát trên đó.

HG40AE690DK SAMSUNG HOTEL TV
4.00 out of 5

Dễ sử dụng - bảo mật nội dung phát với LYNK REACH 4.30 và LYNK DRM. Kết nối mang thông qua Ethernet bridge giúp xem thêm nhiều chương trình - ứng dụng. Kết nối với thiết bị di động cá nhân hoặc các thiết bị hiển thị khác để hiển thị - mở rộng nội dung phát trên đó.

HG43AE690DW SAMSUNG HOTEL TV
4.00 out of 5

Dễ sử dụng - bảo mật nội dung phát với LYNK REACH 4.30 và LYNK DRM. Kết nối mang thông qua Ethernet bridge giúp xem thêm nhiều chương trình - ứng dụng. Kết nối với thiết bị di động cá nhân hoặc các thiết bị hiển thị khác để hiển thị - mở rộng nội dung phát trên đó.

HG65AD890UK SAMSUNG HOTEL TV
4.00 out of 5

UHD resolution LYNK™SINC 3.0 H.Browser Compatibility LYNK™ REACH 3.1 New Home Menu

HG40AD690DK SAMSUNG HOTEL TV
4.00 out of 5

LYNK™ SINC Compatibility with LYNK REACH 3.1 H.Browser compatibility New Home Menu Wireless connectivity

HG55AD690EK SAMSUNG HOTEL TV
4.00 out of 5

LYNK™ SINC Compatibility with LYNK REACH 3.1 H.Browser compatibility New Home Menu Wireless connectivity

HG48AD690DK SAMSUNG HOTEL TV
4.00 out of 5

LYNK™ SINC Compatibility with LYNK REACH 3.1 H.Browser compatibility New Home Menu Wireless connectivity

HG32AD690DK SAMSUNG HOTEL TV
4.00 out of 5

LYNK™ SINC Compatibility with LYNK REACH 3.1 H.Browser compatibility New Home Menu Wireless connectivity

HG40AD470BK SAMSUNG HOTEL TV
4.00 out of 5

LYNK™ REACH 3.1 New Home Menu LYNK™ DRM SI Compatibility Enhanced Security Mode

HG32AD470SK SAMSUNG HOTEL TV
4.00 out of 5

LYNK™ REACH 3.1 New Home Menu LYNK™ DRM SI Compatibility Enhanced Security Mode

HG48AD670CK SAMSUNG HOTEL TV
4.00 out of 5

LYNK™ REACH 3.1 New Home Menu LYNK™ DRM SI Compatibility Enhanced Security Mode

HG40AD670CK SAMSUNG HOTEL TV
4.00 out of 5

LYNK™ REACH 3.1 New Home Menu LYNK™ DRM SI Compatibility Enhanced Security Mode