IPE040 SAMSUNG LED DIODE INDOOR
4.00 out of 5

Chất liệu LED Diodes tốt nhất trên thị trường kết hợp với quy trình cân chỉnh màu sắc cho hỉnh ảnh hiển thị đạt độ sắc nét tối đa. thiết kế công suất hoạt động hợp lý - tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Tích hợp sẵn bộ nhận tín hiệu dễ dàng điều khiển từ xa qua thiết bị không dây.

IPE060 SAMSUNG LED DIODE INDOOR
4.00 out of 5

Chất liệu LED Diodes tốt nhất trên thị trường kết hợp với quy trình cân chỉnh màu sắc cho hỉnh ảnh hiển thị đạt độ sắc nét tối đa. thiết kế công suất hoạt động hợp lý - tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Tích hợp sẵn bộ nhận tín hiệu dễ dàng điều khiển từ xa qua thiết bị không dây.

IPE100 SAMSUNG LED DIODE INDOOR
4.00 out of 5

Chất liệu LED Diodes tốt nhất trên thị trường kết hợp với quy trình cân chỉnh màu sắc cho hỉnh ảnh hiển thị đạt độ sắc nét tối đa. thiết kế công suất hoạt động hợp lý - tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Tích hợp sẵn bộ nhận tín hiệu dễ dàng điều khiển từ xa qua thiết bị không dây.

IF015H SAMSUNG LED DIODE INDOOR
4.00 out of 5

Chất liệu LED Diodes tốt nhất trên thị trường kết hợp với quy trình cân chỉnh màu sắc cho hỉnh ảnh hiển thị đạt độ sắc nét tối đa. thiết kế công suất hoạt động hợp lý - tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Tích hợp sẵn bộ nhận tín hiệu dễ dàng điều khiển từ xa qua thiết bị không dây.

IF020H SAMSUNG LED DIODE INDOOR
4.00 out of 5

Chất liệu LED Diodes tốt nhất trên thị trường kết hợp với quy trình cân chỉnh màu sắc cho hỉnh ảnh hiển thị đạt độ sắc nét tối đa. thiết kế công suất hoạt động hợp lý - tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Tích hợp sẵn bộ nhận tín hiệu dễ dàng điều khiển từ xa qua thiết bị không dây.

IF025H SAMSUNG LED DIODE INDOOR
4.00 out of 5

Chất liệu LED Diodes tốt nhất trên thị trường kết hợp với quy trình cân chỉnh màu sắc cho hỉnh ảnh hiển thị đạt độ sắc nét tối đa. thiết kế công suất hoạt động hợp lý - tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Tích hợp sẵn bộ nhận tín hiệu dễ dàng điều khiển từ xa qua thiết bị không dây.

IL025E SAMSUNG LED DIODE INDOOR
4.00 out of 5

Chất liệu LED Diodes tốt nhất trên thị trường kết hợp với quy trình cân chỉnh màu sắc cho hỉnh ảnh hiển thị đạt độ sắc nét tối đa. thiết kế công suất hoạt động hợp lý - tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Tích hợp sẵn bộ nhận tín hiệu dễ dàng điều khiển từ xa qua thiết bị không dây.

IS015F SAMSUNG LED DIODE INDOOR
4.00 out of 5

Chất liệu LED Diodes tốt nhất trên thị trường kết hợp với quy trình cân chỉnh màu sắc cho hỉnh ảnh hiển thị đạt độ sắc nét tối đa. thiết kế công suất hoạt động hợp lý - tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Tích hợp sẵn bộ nhận tín hiệu dễ dàng điều khiển từ xa qua thiết bị không dây.

IS020F SAMSUNG LED DIODE INDOOR
4.00 out of 5

Chất liệu LED Diodes tốt nhất trên thị trường kết hợp với quy trình cân chỉnh màu sắc cho hỉnh ảnh hiển thị đạt độ sắc nét tối đa. thiết kế công suất hoạt động hợp lý - tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Tích hợp sẵn bộ nhận tín hiệu dễ dàng điều khiển từ xa qua thiết bị không dây.

IS025F SAMSUNG LED DIODE INDOOR
4.00 out of 5

Chất liệu LED Diodes tốt nhất trên thị trường kết hợp với quy trình cân chỉnh màu sắc cho hỉnh ảnh hiển thị đạt độ sắc nét tối đa. thiết kế công suất hoạt động hợp lý - tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Tích hợp sẵn bộ nhận tín hiệu dễ dàng điều khiển từ xa qua thiết bị không dây.

IPS030 SAMSUNG LED DIODE INDOOR
4.00 out of 5

Chất liệu LED Diodes tốt nhất trên thị trường kết hợp với quy trình cân chỉnh màu sắc cho hỉnh ảnh hiển thị đạt độ sắc nét tối đa. thiết kế công suất hoạt động hợp lý - tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Tích hợp sẵn bộ nhận tín hiệu dễ dàng điều khiển từ xa qua thiết bị không dây.

IPS040 SAMSUNG LED DIODE INDOOR
4.00 out of 5

Chất liệu LED Diodes tốt nhất trên thị trường kết hợp với quy trình cân chỉnh màu sắc cho hỉnh ảnh hiển thị đạt độ sắc nét tối đa. thiết kế công suất hoạt động hợp lý - tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Tích hợp sẵn bộ nhận tín hiệu dễ dàng điều khiển từ xa qua thiết bị không dây.